Dae tot KragDag 0
8, 9 & 10 Augustus 2019 (9:00 - 16:00)

KragDag Raadsaal Program

Die KragDag Raadsaal aanbiedings wat in die Raadsaal tent op die terrein aangebied word, is gratis vir die besoekers van KragDag.

Die program is onderhewig aan moontlike wysigings.

Aanbiedings in die KragDag Raadsaal sal ook lewendig uitgesaai word op KragDag se Facebook bladsy.

U kan gerus ook vir ons vrae of kommentaar stuur via Whatsapp. Die nommer is: 081 251 8675.

Donderdag - 09 Augustus 2018

 • Tyd
  Onderwerp
   
 • 09:30
  Opening (Hele terrein)
 • 10:00 (1 uur)
  Die Trekboervereniging.

  foto

  Opsomming

  Tydens die aanbieding sal die Trekboervereniging aan die gehoor voorgestel word. Dit word gedoen by wyse van ‘n Mediaverklaring, Die Wonder van die Ossewa, die Trekboervereniging in Wese asook die Klein Diere Kampie. Ander sake of onderwerpe wat nog vir demonstrasie omskryf en aangeroer moet word sluit in:

  1. Bokseile en tente vir groter uitspannings en om langer in die veld te kan vertoef, as die voorfase tot eerste volksbouwerke soos hartbeeshuisies en pionierswonings.
  2. Landbou-implemente en gereedskap vir ploeg en saai van graansoorte, groentes, vrugtebome.
  3. Die jagbedryf, die verwerking van vleis, velle, rieme, ens.
  4. Ander beroepe se werksaamhede, bv grofsmede en wabouers, tuiemakers, meubelmakers, bouers, kleremakers, landmeters, predikante, onderwysers, regsmense, skrywers, edm.
  5. Die omvang van ‘n gehele volksverhuising wat met verskillende trekke en lewensbestaanswyses die ankers gelig het en ‘n woeste ongetemde wêreld ingetrek het om ‘n nuwe geordende volksamelewing in ‘n eie vrye gebied te vestig.


  Biografie van Oom Dawid Grobbelaar

  Dawid Grobbelaar, tans 79 jaar oud is gebore op 17 Augustus 1939 te Pretoria, net voor die Tweede Wêreldoorlog. Hy was ook op skool in Pretoria. In 1957 het Dawid tot die destydse Unieverdedigingsmag toegetree en wel by Die Leërgimnasium te Voortrekkerhoogte en is ingedeel in die pantserkorps. Van 1958 tot 1960 was hy student aan die Militêre Akademie te Saldanha waar hy die graad B.Mil (in die B.Sc-rigting) verwerf het. Hierna is hy op eie versoek oorgeplaas na die Geniekorps. Hier was Dawid betrokke by verskeie genie-eenhede op die terrein van opleiding in operasionele gevegsgeniewese, operasionele veldboukonstruksie soos opersionele paaie en vliegvelde, operasionele gevegsbasisse met alle dienste, brugkonstruksie asook operasionele genie-uitrustingnavorsing en -ontwikkeling. Hy het toe die geleentheid gekry om ‘n twee-jaar nagraadse militêr-aangepaste siviele ingenieurskursus by die Koninklike Britse Militêre Genieskool in Britanje te doen. Dit het aan hom die status verleen as militêre ingenieur. Hy was in sy tyd bevelvoerder van die Genieskool en ook Direkteur Genie. In 1980 roep hy sy loopbaan as militêre ingenieur vaarwel toe en tree in 1981 toe tot boerdery. Tydens die 150ste herdenking van die Groot Trek, Groot Trek 150, word Dawid projekleier en dit het gelei het tot die bou van vier kakebeenwaens. Dit het dan verder bygedra tot die landwye belangstelling om osse te leer en bokwaens te restoureer totdat meer as 24 waens met volspanne osse en 700 perderuiters vroeg in Desember 1988 om Kerkplein saam getrek het op pad na die Voortrekkermonument. Na afloop van Groot Trek 150 het Oom Dawid gerugsteun deur sy vrou gesorg dat die waens nie nou bloot geberg word, stof vergaar en in die vergetelheid verdwyn nie. Met die Carolus Tregardt-kakebeenwa van Tzaneen het hulle aan verskeie volksfeeste deelgeneem. Oom Dawid is getroud met Elizabeth (Tannie Liesbet) Sophia de Vos.

 • 11:00 (1 uur)
  Selfstandigheid in ’n era van staatsafhanklikheid - enkele gedagtes.

  foto

  Opsomming

  Tydens die era van die moderne territoriale state (dit wil sê die era van omstreeks die 1500’s tot en met vandag) woed dikwels ’n vyandskap van die state teen gemeenskappe in hul eie grondgebied. Gemeenskappe van allerlei soorte (volke, tale, lokale gemeenskappe, ensovoorts) staan ingevolge dié vyandskap in die pad van state se ambisie om hul wil op almal af te dwing. Anders as wat dikwels deur liberale woordvoerders voorgegee word, is dit daarom ook nie die individu wat die groot vyand van die moderne state is nie, maar eerder die gemeenskappe binne hul onderskeie grondgebiede. In hierdie voordrag sal gevra word 1). Waarom moderne state dikwels ’n vyandskap teen gemeenskappe verklaar, 2). Hoe dié state daarin slaag om die gesag van gemeenskappe te ondermyn, en 3). Wat gemeenskappe kan doen om hulle teen die sentralistiese ambisies van state (ook die Suid-Afrikaanse staat) te beskerm. In antwoord op genoemde vrae sal eerstens by ’n belangrike tendens in die moderne state stilgestaan word, naamlik om ’n strakke eenvormigheid op almal af te dwing. Tweedens sal verwys word na die ewe belangrike tendens in die moderne state om mense uit hul gemeenskapsverbande (gesinne, kulture, tale, godsdiens en natuur) te abstraheer. Volgens die oordeel van moderne state is ons as mense slegs losstaande individue. (In die Klassieke denke is ’n toestand waarin die mens ’n pure individuele bestaan voer, as ’n monsteragtige toestand beskryf. In die moderne liberale denke word dié toestand genormaliseer en as normatief aan almal voorgeskryf). Laastens sal gevra word of daar alternatiewe politieke denke vir kultuurgemeenskappe bestaan wat hulle in staat stel om hulself van die greep van state te ontworstel. Die selfstandigheid van gemeenskappe staan in die hart van die antwoord.


  Biografie van Prof. Danie Goosen

  Nadat Danie Goosen matriek voltooi het, het hy ekonomie, klassieke tale, teologie en filosofie aan die Universiteit van Pretoria en die Universiteit van Suid-Afrika bestudeer. Na voltooiing van sy proefskrif oor “Nietzsche en die Verwondering” word hy aangestel as dosent in die Departement Godsdienswetenskap aan Unisa, waar hy tans as professor dien. Hy gee ook vir etlike jare klas in die Departement Argitektuur aan UP oor die filosofie van die argitektuur. Professor Goosen is lid van verskeie akademiese verenigings, waaronder die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Goosen is vanaf 2004 die voorsitter van die direksie van die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK). Hy is ook ’n direksielid van AfriForum, die burgerregte organisasie van die Solidariteit Beweging, asook ’n direksielid van Akademia, die nuwe Christelik-Afrikaanse universiteit. Hy is getroud met Prof. Amanda du Preez van die Departement Visuele Kunste aan die Universiteit van Pretoria.

 • 12:00 (1.5 uur)
  Veiligheidspaneelbespreking

  Hoe neem Jan Alleman verantwoordelikheid vir sy eie veiligheid as die staat se veiligheidsstrukture gefaal het, hom in die steek gelaat het of vir hom 'n bedreiging geword het?


  foto

  Dr Peter Hammond
  Frontline Fellowship

  foto

  Henry Geldenhuys
  TLU SA

  foto

  Ian Cameron
  AfriForum

 • 13:30 (1 uur)
  Libertariese beskouing, watter invloed het dit op belasting en die vestiging van infrastruktuur?

  foto

  Opsomming

  In die aanbieding word die volgende vrae beantwoord ...

  1. Wie en wat is ‘n Libertariër?
  2. Wat is ‘n Libertariese Utopia en word hierdie visie gemeenskaplik deur alle Suid-Afrikaners gedeel?
  3. Redes word gegee waarom geglo word dat die Libertariese beskouing die beste filosofie is.
  4. Sou die Libertariese beskouing wêreldwyd aanvaar word, wat sou die invloed hiervan op Suid-Afrika wees?
  5. Soos sake tans staan … kan ons in Suid-Afrika, ons ideale uitleef en bereik?
  6. Hoe afhanklik is ons van die oppergesag van die reg … en wat is dit presies?
  7. Indien die oppergesag van die reg bedreig sou word, watter praktiese stappe kan ons neem ten einde onsself te beskerm?
  8. Belasting-minimalisering in kort.
  9. Diversifiserings-strategieë – in Afrika en ook internasionaal.

  Verskillende grondwethofuitsprake word ontleed ten einde die punte hierbo te beklemtoon.


  Biografie van Peter O'Halloran

  Peter is ‘n Libertariër wat sy filosofie uitleef. Peter het die oortuiging dat die owerheid en groot besighede neig om individue en individualiteit te versmoor. Hy is ‘n onafhanklike belastingregspraktisyn en praktiseer in Suid-Afrika en Botswana, hoofsaaklik teen belasting-owerhede. Peter was reeds suksesvol in belastingsake in die hooggeregshof sowel as in die Botswana-appélhof. Peter wil graag oor sy filosofie praat en vertel hoe Libertariërs kan aanpas in die huidige bedeling.

 • 14:30 (1 uur)
  The Battle for Faith, Family and our Future in Education.

  foto

  Summary

  With recent court cases and Bills being proposed to further restrict religious freedom in education in South Africa, even more parents are withdrawing their children from government schools and turning to private Christian schools and home schooling. Who is ultimately responsible for our children's future? As we look behind the scenes at the state curriculum we consider the objectives and are shocked at the moral values, worldview and religious beliefs being propagated in the classroom. We need to learn from the history and philosophy of public school education and consider practical steps that we can take to protect our children from indoctrination in the classroom. We have for 24 years been researching and producing excellent resources to help parents as we seek to bring up our children in the love, fear and admonition of the Lord.   "And these Words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up." Deuteronomy 6:6-7 More destructive than even the blatant paganism being promoted by the Hollywood entertainment industry, secular humanism in state schools is having an even more devastating effect on families, the Faith and our future. For most of the last 2,000 years, schools have been pioneered and run by parents, Churches, Missions and Christian communities. Who proposed state involvement in education? Why was the public school system established? Are public schools really religiously neutral? Are our children physically and morally safe in state schools? What are the schools actually teaching our children? Can the public school system be fixed, or redeemed? What can we do to help our children survive and thrive, not only resisting indoctrination, but receiving genuine Christian education?


  Biography

  Born in Cape Town and raised in Rhodesia, Dr. Peter Hammond has been a pioneer missionary to some of the worst war zones in the world. Since his conversion in 1977, Dr. Peter Hammond has served persecuted churches and pioneered evangelistic outreaches into Mozambique, Angola, Sudan, Rwanda, Congo and Nigeria. In the course of his missionary activities Peter has been ambushed, come under aerial and artillery bombardments, been stabbed, shot at, beaten by mobs, arrested, imprisoned and tortured for Christ. Dr. Peter Hammond is the Founder of Frontline Fellowship, the Reformation Society, Africa Christian Action, the William Carey Bible Institute and Henry Morton Stanley School of Christian Journalism. He is the author of Faith Under Fire In Sudan, Holocaust In Rwanda, In the Killing Fields of Mozambique, The Greatest Century of Missions, Biblical Principles For Africa, The Greatest Century of Reformation, The Answering Skeptics, Old Testament Survey, Sketches from South African History, Victorious Christians – Who Changed the World, The Ten Commandments –God's Perfect Law of Liberty, The Chaplains Handbook and Security and Survival Handbook. Peter, and his wife Lenora, are home schooling parents of four children. Peter has helped establish over 100 Christian schools and numerous Bible Colleges throughout Africa. He has smuggled in and distributed hundreds of thousands of Bibles, New Testaments and Christian books into communist and Muslim nations.Vrydag - 10 Augustus 2018

 • Tyd
  Onderwerp
   
 • 09:30
  Opening (Hele terrein)
 • 10:00 (1 uur)
  'n Oorskou van Energie en Elektrisiteit in die toekoms vir Suid-Afrika?

  foto

  Opsomming

  ‘n Kykie na die energie-situasie op internasionale nasionale en persoonlike vlak. Hoe koppel dit alles met finansies? Internasionale geopolitiese invloed op hierdie gebied. Lokale verwikkelinge in Suid Afrika bv. die rol van Eskom en die Departement van Energie. Wat is die mega-tendense wat hierin ‘n rol speel? Hoe moet jy jouself posisioneer t.o.v. hierdie verwikkelinge?


  Biografie van Prof Willie Cronje

  Beklee tans ‘n leerstoel by Wits Universiteit. (Alstom Chair for Clean Energy Systems Technology) Het B.ing Elektries by Randse Afrikaanse Universiteit verwerf in 1985. Daarna M.Ing in Elektriese ingenieurswese ook by RAU in 1988. Na nasionale diensplig en kort periode by WNNR as personeellid by RAU 1990. Verwerf D.ing in 1993 en doen vir een jaar post-doktorale studies by Paderborn Universiteit in Duitsland in 1994/95. Sedert 2004 by Wits as professor vir elektriese masjiene en tans gefokus op energiestelsels wat tot 100% op hernubare energie staatmaak. Spesiefieke belangstelling in alleenstaande energiestelsels vir dele van Afrika waar geen/min infrastruktuur beskikbaar is.

 • 11:00 (1 uur)
  Die Eetbare Tuin

  foto

  Opsomming

  'n Mens raak maklik ongeërg oor dinge - veral as jy 'n huis, 'n werk, kos en water het. Maar wanneer enigeen van daardie hulpbronne verdwyn of stadig wegkwyn skrik mens wakker, maar dan is dit dalk te laat - soos enigeen wat Kaap toe verhuis het kan bevestig. Naas water is die belangrikste prioriteit om kos op die tafel te sit. As mens so geseënd is om 'n lappie grond te besit of te beheer, is dit 'n uitstekende plan om dit in 'n groentetuin te omskep. Die voordele daarvan is voor die hand liggend - jy produseer jou eie gesonde gifvrye kos, dit word 'n gesinsaktiwiteit, julle kry oefening in en jy bespaar op die koop toe sommer baie geld en dit is omgewingsvriendelik.


  Biografie van Dr Francois Durand

  Tans Senior Lektor by die Universiteit van Johannesburg in die Dierkunde Department. 'n BSc in Plant & Dierkunde en ‘n BSc (Hons) in Dierkunde in 1983 en 1984 verwerf. Verwerf in 1990 ‘n PhD in Paleontologie aan die Universiteit van die Witwatersrand. Doen ‘n Nagraadse Diploma in Museumkunde aan die Universiteit van Pretoria in 1993. Dr Francois is nie net ‘n akademikus van formaat nie. Hy is ook ‘n kunstenaar waar hy illustrasies in boeke en tydskrifte gedoen het o.a. MacRae, C. (1999) Life etched in stone; Archimedes; Eerstedagkoeverte en reeks seëls oor die hominien-fossiele van Suid-Afrika (2006); Goue munte met die Rise of the Dinosaurs as tema vir die Suid-Afrikaanse Munt se Natura reeks wat later die jaar uitgereik sal word. Ander belangstellings handel oor Volhoubaarheid: kostuine, alternatiewe energie, metaalwerk, leerwerk.

 • 12:00 (1.5 uur)
  Tegnologiepaneelbespreking

  Die 4de Industriële Revolusie: Vriend of Vyand?


  foto

  Andries Brink
  HUB Andile Groep

  foto

  Prof Willie Cronje
  Universiteit Witwatersrand

  foto

  Hannes van Heerden

 • 13:30 (1 uur)
  Beste waterbestuurspraktyke vir besproeiingstelsels

  foto

  Opsomming

  Wanneer ons waterbronne onder druk kom, is dit nodig dat ons kan na ons watertoedieningspraktyke en hoe bestuur toegepas kan word om die beskikbare water meer doeltreffend te gebruik. Beste bestuurspraktyke sluit in grondkartering, waterkwaliteitsmonitoring, besproeiingskedulering, gebruik van afstandswaarnemingstegnologie, outomatisering en watermeting. Die aanbieding sal die gehoor meer van hierdie onderwerpe vertel.


  Biografie van Isobel van der Stoep

  Isobel van der Stoep is ‘n landbou-ingenieur wat spesialiseer in besproeiing en het meer as 20 jaar se ervaring in die besproeiingswaterbestuursveld. Sy was ‘n dosent aan die Universiteit van Pretoria vir 9 jaar en het ook vir verskeie raadgewende firmas gewerk. Tans is sy die tegniese uitvoerende beampte van die Suid-Afrikaanse Besproeiingsinstituut (SABI), waar sy verantwoordelik is vir die reël en aanbieding van besproeiingsontwerp-en bestuurskursusse. Sy is egter steeds ook nog betrokke by navorsingsprojekte aangaande watergebruiksdoeltreffendheid, watermeting en energie-doeltreffendheid van besproeiingstelsels.

 • 14:30 (1 uur)
  Waarom selfstandige navorsing aan privaat universiteite suksesvol moet wees

  foto

  Opsomming

  Die vraag kan gevra word in welke mate is navorsing wat aan Suid-Afrikaanse Universiteite gedoen word suksesvol en relevant. Privaat hoër onderwysinstellings wat in Suid-Afrika geregistreer is ontvang geen staatsubsidies of staatsondersteuning vir enige navorsingprojekte nie, maar word tog onder dieselfde vereistes ten opsigte van navorsingsuitsette gemeet as enige openbare universiteit. Dit is daarom nodig dat privaat instellings sal dink oor die doeltreffendheid van navorsing en die aanwending van beskikbare bronne. In hierdie aanbieding word gefokus op die vraag wat navorsing suksesvol maak asook watter navorsing relevant behoort te wees ten opsigte van privaat universiteite? Uiteindelik kom dit eenvoudig daarop neer dat privaat universiteite in Suid-Afrika selfstandig oor navorsing sal moet dink en ook moontlik saamwerk om te voldoen aan die vereistes van die Hoër onderwyswet van 1997. Sodoende kan privaat universiteite ook suksevolle bydraes lewer ten opsigte van navorsing in Suid-Afrika.


  Biografie van Prof Gerrit Smit

  Gerrit Smit matrikuleer aan die Hoërskool Brandwag in Benoni. Na skool het hy die BA-graad aan die Universiteit Pretoria met lof verwerf. Hierna verwerf hy die BA Honneurs in Grieks en Semitiese Tale aan UP met lof. Hy verwerf ook die B.Th.-graad met lof aan die Afrikaanse Protestantse Akademie, met 'n navorsingskripsie in die Departemente Ou en Nuwe Testament. In 2003 verwerf hy ‘n MA in Antieke Taal aan UP met lof met 'n verhandeling met die titel: Mens en natuur: 'n Bronnestudie na die Bybelse- en na-Bybelse perpektiewe. In 2007 verwerf hy die graad D.Litt. (Grieks) aan UP in 2007, onder leiding van prof. HF Stander en PJ Botha, met 'n proefskrif getiteld: 'n Analise van die sosiale waardes in die leefwêreld van Klemens van Aleksandrië soos vergestalt in sy Paidagogos. Prof. Dr. Gerrit Smit is tans voltyds professor in Nuwe Testament en is ook deeltyds leraar van die gemeente Wonderboom in Pretoria. Hy het al by verskeie nasionale en internasionale kongresse as spreker en deelnemer opgetree. Hy was veral betrokke by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika in die vertaling van die Bybel in Afrikaans - 'n Direkte vertaling wat DV in 2020 sal verskyn en is tans ook lid van die vertaalspan van die Reformatoriese Studiebybel in Afrikaans in samewerking met die Gereformeerde Bybelstigting in Nederland. Gerrit is getroud met Marianne en het twee kinders.Saterdag - 11 Augustus 2018

 • Tyd
  Onderwerp
   
 • 09:30
  Opening (Hele terrein)
 • 10:00 (1 uur)
  Ekonomiese veranderinge en tendense – hoe om onafhanklik te wees.

  foto

  Opsomming

  ‘n Kort inleiding oor politieke/ideologiese veranderings internasionaal en plaaslik word gegee. Vervolgens word ‘n ontleding gegee van ekonomiese tendense waarna geëindig word met “kripto” geldeenhede en hoe tegnologie dit makliker gaan maak om onafhanklik te wees.


  Biografie van Dawie Roodt

  Dawie Roodt 'n stigterslid, Direkteur en die Hoofekonoom van die Efficient Groep. Dawie is ’n bekende Suid-Afrikaanse ekonoom met sowat 30 jaar ervaring. Hy spesialiseer in monotêre en fiskale beleid en is aktief betrokke by die bestuur van kliënte bateportefeuljes. Dawie is die mees aangehaalde Suid-Afrikaanse ekonoom. Hy het 'n Meestersgraad (cum laude) in Ekonomie verwerf en is al vir 14 jaar die ankeraanbieder van die televisie-program Ontbytsake. Dawie is 'n aanbieder van meer as 800 televisie- en 1 500 radioprogramme, was ekonomiese redakteur van 'n finansiële tydskrif, tans rubriekskrywer vir 'n aantal publikasies, voormalige lid van die Besigheidseenheid van Suid-Afrika (BUSA), die Nasionale Ontwikkeling en Arbeidraad (NEDLAC) en van die Instituut Direkteure van Suid-Afrika (IODSA). Sy belangstellings en sport sluit in: Amateur igtioloog (viskundige), neem deel aan 'n verskeidenheid sportsoorte (diepseeduik, kleiduifskiet, hardloop en swem) en maak sy fliekdebuut in die film "Babelas". Dawie is getroud met Marina, 'n veearts en hul oudste dogter Danielle is tans besig met haar PhD in Genitika. Kristoff, hul seun studeer Regte aan die Universiteit van Pretoria en Daria en Yulia, hul tweelingdogters, is vyf jaar oud.

 • 11:00 (1 uur)
  'n Blik op privaatmaatskappye en familiebesighede in die entrepreneursruimte.

  foto

  Opsomming

  Die privaat-en familiebesigheidsmodel is ’n drywer van groei in die Suid-Afrikaanse ekonomie is. In ’n toenemend komplekse wêreld wat al meer risiko’s inhou, het HUB’s van privaatmaatskappye die voordeel dat hulle op `n meer behendige, aanpasbare en pragmatiese wyse as talle van hul teëvoeters by publieke maatskappye kan optree. Die landskap van hierdie tipe besighede is uniek, so ook hulle uitdagings en oplossings. Heelwat van ons kliënte is privaatmaatskappye en hul eienaars. Hierdie marksegment is vir ons baie belangrik, en ons het met die verloop van tyd ervare, hoogs betroubare besigheids-adviseurs ontwikkel wat vertroud is met privaatmaatskappye se spesifieke uitdagings in hul strewe na volgehoue groei en winsgewendheid.


  Biografie van Herman Eksteen

  Herman se professionele ondervinding in die oudit van plaaslike en internasionale maatskappye strek oor meer as 20 jaar. Herman diens ‘n aantal familiebesighede in Suid-Afrika. Herman is ook PwC se besigheidsleier in Gauteng. Herman is ‘n gekwalifiseerde Suid-Afrikaanse Geoktrooieerde Rekenmeester.

 • 12:00 (1.5 uur)
  Ekonomiepaneelbespreking

  Ekonomiese selfstandigheid in onseker tye.


  foto

  Dawie Roodt
  Hoofekonoom - Effient Group

  foto

  Piet le Roux
  Uitvoerende Hoof - AfriSake

  foto

  Bennie van Zyl
  Hoofbestuurder - TLU SA

 • 13:30 (1 uur)
  Die geheim van die Hanseliga – die wêreld se mees suksesvolle sakegemeenskap.

  foto

  Opsomming

  Wat was die Hanseliga? Hoe het hulle die wêreld se mees suksesvolle sakegemeenskap geword? En wat kan ons by hulle leer? In hierdie praatjie word die verhaal van ‘n merkwaardige, selfstandige sakegemeenskap vertel: Een wat vir ongekende voorspoed in Europa gesorg het. Wat bande tussen gemeenskappe gebou het. Wat nie van enige politieke heerser afhanklik was nie. En wat ongelooflike kulturele en ekonomiese infrastruktuur nagelaat het. Tussen die twaalfde eeu en sewentiende eeu het die Hanseliga as ‘n verbond van handelaars en stede in Europa ontstaan. Hul doel was om, ongeag die eksterne politieke omgewing, die belange van hul lede te beskerm, te beding vir ‘n gunstige sake-omgewing, en ‘n eie, selfregulerende sake-omgewing te skep. Die Hanseliga leer ons dat sakelui saam sterker as slegte politiek kan wees.


  Biografie van Piet le Roux

  Piet le Roux is die uitvoerende hoof van Sakeliga (voorheen bekend as AfriSake). Hy beskik oor ‘n honneursgraad in ekonomie van die Universiteit Stellenbosch, en ‘n meestersgraad in ekonomie van Unisa oor die impak van Swart Ekonomiese Bemagtiging op ekonomiese groei. Le Roux is ‘n lid van die Raad van die Instituut vir Rasseaangeleenthede en ‘n medewerker van die Suid-Afrikaanse Ludwig von Mises Instituut. Sy navorsing en publikasies fokus op ekonomiese, politieke en kulturele aangeleenthede; en hy is ‘n gereelde openbare spreker en kommentator. Le Roux is ‘n voormalige akademiese hoof van Akademia, die privaat hoëronderwysinstituut, en ‘n voormalige hoof van die Solidariteit Navorsingsinstituut.

 • 14:30 (1 uur)
  Die vyf veranderlikes vir winsoptimisering

  foto

  Opsomming

  Ten einde 'n groter en meer winsgewende besigheid te bou, is daar vyf areas van bemarking en verkope waaraan 'n besigheids-eienaars aandag behoort te gee... In die ActionCOACH geledere word daar alom na die “5 Ways” verwys en is die ervaring dat reuse resultate moontlik is, indien daar slegs geringe verandering (verbeteringringe) in elk van die volgende areas aangebring word:

  1. Aantal leidrade / belangstellendes - hoeveel potensiële kliënte kan jy lok?
  2. Omskakelings-suksespersentasie – hoeveel belangstellendes word omgeskakel na kliënte?
  3. Gemiddelde R/c van verkope – hoeveel word daar aan elke aankoop gespandeer?
  4. Aantal transaksies – hoeveel keer per jaar doen kliënte aankope?
  5. Marges – kwantifiseer die bruto en netto marge wat jou besigheid behaal.

  Hierdie eenvoudige dog doeltreffende sisteem om 'n besigheid te evalueer in terme van bemarkings-en verkoops-effektiwiteit, stel die besigheidseienaar in staat om te meet waar hy/sy tans is, strategieë en taktieke van die ActionCOACH bronne te kies - welke vir talle besighede wêreldwyd sukses verseker het.


  Biografie van Fergus Ferguson

  Fergus is a bestuursrekenmeester wat sy studies (B.Com Hons) gedurende die vroeë tagtigs aan die Noord-Wes Universiteit, destyds PU vir CHO, voltooi het, en ‘n loopbaan as finansiële rekenmeester in die korporatiewe sektor in 1988 begin het. Hy is vining bevorder en is die geleentheid gebied om betrokke te raak in strategiese en korporatiewe bemarking vir Denel Informatics. In 1996 het behaal Fergus sy Meesters in Bedryfsleiding (MBL) graad aan die Universiteit van Suid-Afrika, waarna hy verantwoordelik aanvaar het vir GeoWorld (Pty) Ltd, ‘n maatsappy wat gespesialiseer het in die verspreiding van geografiese inligtings (GIS) sagteware in Afrika. In 2000 is GeoWorld geïnkorporeer in die Siltek Groep en het Fergus in tipiese entrepreneurstyl sy eie bestuurskonsultasie praktyk begin. Ferguson Consulting (SA) (Pty) Ltd het nou saamgewerk met KPMG en SAB&T op verskeie projekte in die Landbou-, Vervaardigings-, Kleinhandel- en Opleidings-sektore.